Lai sniegtu tieši jums aktuālu informāciju, šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļ. val. cookies)

Labi Noraidīt

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI
 
Kas apstrādā Jūsu personas datus?
Jūsu personas datus apstrādā pārzinis – SIA “LEGAL BALANCE” (turpmāk – Sabiedrība).
Sabiedrības kontaktinformācija – adrese: Bērzaunes iela 1, Rīga, LV-1039; e-pasts: info@legalbalance.lv; tālrunis: 67118478.
Datu aizsardzības speciālists – adrese: Bērzaunes iela 1, Rīga, LV-1039; e-pasts: info@legalbalance.lv.
 
Kā tiek nodrošināta Jūsu personas datu apstrādes likumība?
Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Latvijas Republikas „Fizisko personu datu apstrādes likumu”, dažādos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos iekļautajām speciālajām tiesību normām (piemēram, Parādu ārpustiesas atgūšanas likums, Latvijas Republikas Civillikums, Civilprocesa likums, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums), Sabiedrības „Parāda atgūšanas pakalpojumu procedūru”, Sabiedrības „Sūdzību izskatīšanas procedūru” un citiem Sabiedrības normatīvajiem dokumentiem.
Normatīvie akti paredz, ka Sabiedrībai ir tiesības apstrādāt Jūsu personas datus tikai tad, ja (i) Sabiedrība ir iepriekš noteikusi Jūsu personas datu apstrādes nolūkus, (ii) Sabiedrība ir iepriekš noteikusi to Jūsu personas datu apjomu, kas nepieciešams, lai sasniegtu iepriekš noteikto nolūku, (iii) Sabiedrībai ir juridisks pamats veikt Jūsu personas datu apstrādi un (iv) Sabiedrība ir sniegusi Jums informāciju par Jūsu tiesībām personas datu apstrādes kontekstā.
Vispārējā kārtībā Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus pamatojoties uz:
 1. līguma, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, izpildi vai pasākumu veikšanu pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 2. nepieciešamību izpildīt uz Sabiedrību attiecināmu juridisku pienākumu;
 3. Sabiedrības vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu;
 4. Jūsu dotu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.
Gadījumos, kad Sabiedrībai ir uzņēmējdarbības (atbilstoši Sabiedrības darbības jomai) vai uz Sabiedrības vai trešās personas likumīgo interešu aizstāvību balstīta tiesiska interese apstrādāt Jūsu personas datus, Jūsu personas dati tiek apstrādāti „leģitīmo interešu ievērošanai”. Bet arī šajos gadījumos Sabiedrība godprātīgi īsteno Jūsu personas datu apstrādi, ņemot vērā Jūsu intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība.
Normatīvo aktu prasības uzliek par pienākumu sevišķā kārtībā apstrādāt īpašo kategoriju datus – t.i. personas datus, kas atklāj personas rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētiskos datus, biometriskos datus, kas iegūti, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datus vai datus par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju, un datus par sodāmībām un pārkāpumiem vai ar tiem saistītiem drošības pasākumiem. Īpašo kategoriju datus Sabiedrība ir tiesīga iegūt un apstrādāt tikai ar Jūsu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad normatīvie akti Sabiedrībai tieši atļauj vai uzliek par pienākumu šādus personas datus iegūt un apstrādāt. Minētajos gadījumos Sabiedrība Īpašo kategoriju datus apstrādās pamatojoties uz:
 1. būtiskām sabiedrības interesēm, kas izriet no Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un kas ir samērīgas izvirzītajam nolūkam, ievērojot tiesību uz datu aizsardzību būtību un paredzot piemērotus un konkrētus pasākumus Jūsu pamattiesību un interešu aizsardzībai;
 2. nepieciešamību celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.
SVARĪGI ZINĀT: Vispārējā kārtībā Īpašo kategoriju datus Sabiedrība, sniedzot savus pakalpojumus, neapstrādā.
SVARĪGI ZINĀT: Šajā dokumentā, runājot par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem, ir domāti gan tie pakalpojumi, ko Sabiedrība sniedz saviem klientiem – kreditoriem, gan arī tās darbības, kuras Sabiedrība īsteno attiecībā uz saviem klientiem – parādniekiem, pamatojoties uz Parādu ārpustiesas atgūšanas likumu un citiem jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem. Secīgi, runājot par Sabiedrības klientiem, ir domāti gan kreditori, gan parādnieki, ja vien atsevišķi nav izcelti minēto klientu statusi.
Zemāk Jūs varat iepazīties ar Jūsu personas datu apstrādes nolūkiem, juridisko pamatu un Sabiedrības leģitīmajām interesēm:
 
Kādēļ Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus:
Kāds ir Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats:
Kādas ir Sabiedrības leģitīmās intereses, apstrādājot Jūsu personas datus:
Pakalpojumu sniegšana
 • lai pārvaldītu darījumu attiecības ar klientu – kreditoru;
 • lai pārvaldītu parāda piedziņas procesu ar klientu – parādnieku;
 • lai pētītu, kā klienti lieto Sabiedrības piedāvātos pakalpojumu;
 • lai komunicētu ar klientu par Sabiedrības piedāvātajiem pakalpojumiem.
 • klienta piekrišana;
 • līguma izpilde vai pasākumu īstenošana pirms līguma noslēgšanas;
 • Sabiedrības vai trešās personas leģitīmās intereses;
 • uz Sabiedrību attiecināma juridiska pienākuma izpilde.
 • precīzas un aktuālas informācijas uzturēšana Sabiedrības informācijas sistēmās, datubāzēs un reģistros, t.sk. analizējot un vērtējot, kurš no Sabiedrības pakalpojumiem varētu Jūs interesēt, un piedāvājot tos Jums;
 • Sabiedrības esošo pakalpojumu pilnveidošana, un jaunu pakalpojumu izstrādāšana, kā arī maksas noteikšana par Sabiedrības piedāvātajiem pakalpojumiem;
 • klientu kategoriju noteikšana Sabiedrības jaunajiem pakalpojumiem;
 • Jūsu piekrišanas iegūšana, kad tā Sabiedrībai ir nepieciešama, lai komunicētu ar Jums par Sabiedrības piedāvātajiem pakalpojumiem;
 • efektivitātes nodrošināšana, kad Sabiedrība pilda juridiskos vai līgumiskos pienākumus.
Pakalpojumu sniegšanas (komercprakses) uzlabošana
 • lai testētu jaunus pakalpojumus (t.sk. sistēmas, datubāzes);
 • lai uzraudzītu to, kā Sabiedrība strādā ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pakalpojumus Sabiedrībai vai klientiem;
 • lai attīstītu jaunus veidus, kā apmierināt klientu vajadzības un nodrošinātu Sabiedrības uzņēmējdarbības izaugsmi.
 • līguma izpilde vai pasākumu īstenošana pirms līguma noslēgšanas;
 • Sabiedrības vai trešās personas leģitīmās intereses;
 • uz Sabiedrību attiecināma juridiska pienākuma izpilde.
 • Sabiedrības esošo pakalpojumu pilnveidošana, un jaunu pakalpojumu izstrādāšana, kā arī maksas noteikšana par Sabiedrības piedāvātajiem pakalpojumiem;
 • klientu kategoriju noteikšana Sabiedrības jaunajiem pakalpojumiem;
 • efektivitātes nodrošināšana, kad Sabiedrība pilda juridiskos vai līgumiskos pienākumus.
Pakalpojumu sniegšanas (darbību) pārvaldība
 • lai sniegtu Sabiedrības pakalpojumus;
 • lai veiktu un pārvaldītu klientu maksājumus;
 • lai pārvaldītu Sabiedrības noteiktos maksājumus, procentu maksājumus un citu veidu maksājumus no klientiem;
 • lai iegūtu vai atgūtu naudu, ko klients ir parādā Sabiedrībai vai trešajai personai.
 • līguma izpilde vai pasākumu īstenošana pirms līguma noslēgšanas;
 • Sabiedrības vai trešās personas leģitīmās intereses;
 • uz Sabiedrību attiecināma juridiska pienākuma izpilde.
 • efektivitātes nodrošināšana, kad Sabiedrība pilda juridiskos vai līgumiskos pienākumus;
 • Sabiedrības darbības atbilstības nodrošināšana saskaņā ar uzraudzības iestāžu noteikumiem un rekomendācijām.
Drošības, risku un noziegumu novēršanas pārvaldība
 • lai atklātu, izmeklētu un ziņotu par noziegumiem, kā arī censtos tos novērst;
 • lai pārvaldītu Sabiedrības un klientu riskus;
 • lai ievērotu normatīvos aktus un citus regulējošos noteikumus, kas attiecas uz Sabiedrību;
 • lai reaģētu uz sūdzībām un mēģinātu tās atrisināt.
 • līguma izpilde vai pasākumu īstenošana pirms līguma noslēgšanas;
 • Sabiedrības vai trešās personas leģitīmās intereses;
 • uz Sabiedrību attiecināma juridiska pienākuma izpilde.
 • to darbību funkcionalitātes attīstīšana un uzlabošana, kuras Sabiedrība veicam, lai novērstu noziegumus, kā arī ar šādām darbībām saistīto juridisko pienākumu izpildes attīstīšana un uzlabošana;
 • Sabiedrības darbības atbilstības nodrošināšana saskaņā ar uzraudzības iestāžu noteikumiem un rekomendācijām;
 • efektivitātes nodrošināšana, kad Sabiedrība pilda juridiskos vai līgumiskos pienākumus.
Parādu piedziņas procesa pārvaldība
 • lai efektīvi un pareizi vadītu Sabiedrības uzņēmējdarbību – kas ietver sevī Sabiedrības finanšu stāvokļa, uzņēmējdarbības spēju, plānošanas pārvaldību, dažādu sistēmu un procesu pilnveidošanu (papildināšanu) un testēšanu, komunikācijas pārvaldību, korporatīvo pārvaldību, kā arī auditu un revīziju organizēšanu un īstenošanu.
 • Sabiedrības vai trešās personas leģitīmās intereses;
 • uz Sabiedrību attiecināma juridiska pienākuma izpilde.
 • Sabiedrības darbības atbilstības nodrošināšana saskaņā ar uzraudzības iestāžu noteikumiem un rekomendācijām;
 • efektivitātes nodrošināšana, kad Sabiedrība pilda juridiskos vai līgumiskos pienākumus.
 • lai īstenotu Sabiedrības tiesības, kas noteiktas līgumos vai vienošanās.
 • līguma izpilde vai pasākumu īstenošana pirms līguma noslēgšanas.
-
Īpašo kategoriju datu apstrādes pārvaldība
 • lai veiktu darbības, kas saistītas ar uzraudzības iestāžu regulatoro prasību izpildi;
 • lai veiktu darbības, kas saistītas ar būtiskām sabiedrības interesēm.
 • izmantojot Īpašo kategoriju datus, Sabiedrība parāda un apliecina, ka ir pareizi novērtējusi Jūs, Jūsu īstenoto uzņēmējdarbību „zinu savu klientu jeb KYC” ietvaros;
 • nododot Īpašo kategoriju datus uzraudzības iestādēm, Sabiedrība atļauj un dod iespēju tām pārbaudīt, vai tā rīkojusies pareizi (tiesiski).
 • lai veiktu darbības, ceļot, īstenojot vai aizstāvot likumīgas prasības.
 • izmantojot Īpašo kategoriju datus, Sabiedrība īsteno un aizstāv savas likumīgās prasības.
 • lai veiktu darbības, kas balstītas uz klienta piekrišanu.
 • aicinot Jūs sniegt Jūsu piekrišanu īpašo kategoriju datu izmantošanai, gadījumos, kad Sabiedrības īstenotās darbības izriet no Jūsu atļaujas apstrādāt personas datus.
 
 
Kādus Jūsu personas datus Sabiedrība apstrādā?
Lai sniegtu Jums pakalpojumus nemainīgi augstā kvalitātē un spētu Jums piedāvāt pakalpojumus, kas atbilst Jūsu vajadzībām, Sabiedrība izmanto dažādu veidu personas datus. Sabiedrības apstrādātie personas dati ir sagrupēti kategorijās, lai Sabiedrība varētu iespējami efektīvākā veidā pārvaldīt tos, kā arī, lai Jūs varētu redzēt to informācijas apjomu, ko Sabiedrība pārvalda par klientiem. Sabiedrība neizmanto visus personas datus vienādi – daži personas datu veidi ir noderīgi mārketinga vajadzībām, citi tiešo pakalpojumu sniegšanai vai uz Sabiedrību attiecināmu juridisko pienākumu izpildei. Vienlaicīgi Sabiedrība garantē klientiem, ka personas dati, kas atrodas Sabiedrības pārvaldībā, tiek apstrādāti saskaņā ar augstākajiem drošības standartiem personas datu apstrādes jomā.
 
Kreditors
Personas datu kategorijas
Apraksts
Pamata (identifikācijas) dati
Vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, saziņas valoda u.c.
Kontaktinformācija
Deklarētās dzīvesvietas adrese, korespondences adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese u.c.
Finanšu dati
Norēķinu konta vai kartes pamatinformācija, informācija par ienākumiem un aktīviem u.c.
Parāda piedziņas pakalpojuma dati
Parāda piedziņai nodotajos dokumentos esošie dati un informācija
Uzvedību un ieradumus raksturojošie dati
Informācija par līdzekļu izcelsmi, uzņēmējdarbības jomu u.c.
Elektronisko un telekomunikāciju dati
Plūsmas dati, atrašanās vietas dati, identifikācijas informācija, audio ieraksts u.c.
Autentifikācijas rekvizītu dati
Lietotājvārds, parole, PIN kods u.c.
Īpašo kategoriju dati
Informācija par politiski nozīmīgu personu u.c.
Dati, kas iegūti juridisko pienākumu izpildes ietvaros
Informācija, kas iegūta pēc izmeklējošo iestāžu, nodokļu iestāžu un citu kompetento iestāžu pieprasījumiem u.c.
Parādnieks
Personas datu kategorijas
Apraksts
Pamata (identifikācijas) dati
Vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, saziņas valoda u.c.
Kontaktinformācija
Deklarētās dzīvesvietas adrese, korespondences adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese u.c.
Finanšu dati
Norēķinu konta vai kartes pamatinformācija, informācija par ienākumiem u.c.
Parāda piedziņas pakalpojuma dati
Parāda piedziņai nodotajos dokumentos esošie dati un informācija, Parāda piedziņas procesā iegūtie dati, kuri neietilpst citās norādītajās personas datu kategorijās
Uzvedību un ieradumus raksturojošie dati
Informācija par līdzekļu izcelsmi, darba vietu, ja persona šādu informāciju ir sniegusi u.c.
Elektronisko un telekomunikāciju dati
Plūsmas dati, identifikācijas informācija, audio ieraksts u.c.
Īpašo kategoriju dati
Informācija par politiski nozīmīgu personu u.c.
Dati, kas iegūti juridisko pienākumu izpildes ietvaros
Informācija, kas iegūta pēc izmeklējošo iestāžu, nodokļu iestāžu un citu kompetento iestāžu pieprasījumiem u.c.
Ar kreditoru vai parādnieku saistītā persona
Personas datu kategorijas
Apraksts
Pamata (identifikācijas) dati
Vārds, uzvārds, saziņas valoda u.c.
Kontaktinformācija
Korespondences adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese u.c.
Citas personas
Personas datu kategorijas
Apraksts
Pamata (identifikācijas) dati
Vārds, uzvārds u.c.
Kontaktinformācija
Tālruņa numurs, e-pasta adrese u.c.
 
Kā Sabiedrība iegūst Jūsu personas datus?
Kreditors
(1) Personas dati, kurus Jūs paši sniedzat Sabiedrībai
 • Kad Jūs piesakāties Sabiedrības pakalpojumiem;
 • Kad Jūs ar Sabiedrību sazināties un runājat ar Sabiedrības speciālistiem pa tālruni vai tiekaties un runājat ar Sabiedrības speciālistiem klātienē, t.sk. tālruņa sarunu ierakstos vai piezīmēs, kuras izdara Sabiedrības speciālisti tikšanās laikā;
 • Kad Jūs lietojat Sabiedrības mājaslapu, Sabiedrības portālu www.eparadi.lv, internetsarunas u.c.;
 • No Jūsu e-pasta vēstulēm un pasta vēstulēm vai kurjerpasta sūtījumiem;
 • No Jūsu iesniegumiem, pieteikumiem, sūdzībām un citiem Jūsu iesniegtajiem dokumentiem;
 • No intervijām;
 • No klientu aptaujām.
(2) Personas dati, kurus Sabiedrība iegūst, kad Jūs lietojat Sabiedrības pakalpojumus
 • Maksājumu un pārvedumu dati;
 • Profila un mājaslapas lietošanas dati.
SVARĪGI ZINĀT: Minētie dati ietver drošības rekvizītus, ko Jūs izveidojat un izmantojat, lai piekļūtu Sabiedrības pakalpojumiem. Minētie dati ietver arī Jūsu iestatījumus un komerciālo paziņojumu izvēli. Sabiedrība arī apkopo datus no Jūsu lietojamām ierīcēm (piemēram, datoriem un mobilajiem tālruņiem), lai Jūs varētu ērti un ātri izveidot savienojumu ar Sabiedrību. Sabiedrība arī izmanto sīkdatnes un citus interneta lietošanas paradumu izpētes rīkus, lai apkopotu datus tad, kad Jūs izmantojat Sabiedrības mājaslapu, Sabiedrības portālu www.eparadi.lv vai mobilās lietotnes. Jūs varat uzzināt vairāk par sīkdatņu izmantošanu „Privātuma Politikas” apakšsadaļā „Sīkdatnes”.
(3) Personas dati, kurus Sabiedrība iegūst no trešajām personām (t.sk. ārējām datubāzēm)
 • Maksājumu iestādes, kuras Jūs izmantojat, lai pieteiktos Sabiedrības pakalpojumiem vai norēķinātos par tiem;
 • Sociālie tīkli (piemēram, noklikšķinot uz vienas no mūsu Facebook vai Google reklāmām);
 • Publiskie reģistri (piemēram, Uzņēmumu reģistrs, Kredītinformācijas birojs, Lursoft datubāzes);
 • Sabiedrības pārstāvji, kontrahenti vai citas trešās personas, kuras Sabiedrības vārdā vai Sabiedrības uzdevumā apstrādā personas datus;
SVARĪGI ZINĀT: Šeit ir minētas tās personas vai organizācijas, kuras Sabiedrība izmanto, lai tās palīdzētu Sabiedrībai uzturēt pakalpojumus, jo īpaši IT jomā, kā arī, kuras konsultē Sabiedrību par uzņēmējdarbības attīstības un uzlabošanas iespējām.
 • Tirgus pētnieki, kas iegūst un pēta informāciju no daudziem avotiem, lai sagatavotu tirgus tendenču pārskatus vai sniegtu atbilstošus padomus;
 • Citi ārpustiesas parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēji, kas palīdz novērst, konstatēt un saukt pie atbildības par nelikumīgām un krāpnieciskām darbībām;
 • Valsts (t.sk. tiesībaizsardzības) iestādes.
Parādnieks
(1) Personas dati, kurus Jūs paši sniedzat Sabiedrībai
 • Kad Jūs ar Sabiedrību sazināties un runājat ar Sabiedrības speciālistiem pa tālruni vai tiekaties un runājat ar Sabiedrības speciālistiem klātienē, t.sk. tālruņa sarunu ierakstos vai piezīmēs, kuras izdara Sabiedrības speciālisti tikšanās laikā;
 • Kad Jūs lietojat Sabiedrības mājaslapu, internetsarunas u.c.;
 • No Jūsu e-pasta vēstulēm un pasta vēstulēm vai kurjerpasta sūtījumiem;
 • No Jūsu iesniegumiem, pieteikumiem, sūdzībām un citiem Jūsu iesniegtajiem dokumentiem;
 • No intervijām;
 • No klientu aptaujām.
(2) Personas dati, kurus Sabiedrība iegūst, kad Jūs lietojat Sabiedrības pakalpojumus
 • Maksājumu un pārvedumu dati;
 • Mājaslapas lietošanas dati.
SVARĪGI ZINĀT: Minētie dati ietver drošības rekvizītus, ko Jūs izveidojat un izmantojat, lai piekļūtu Sabiedrības pakalpojumiem. Minētie dati ietver arī Jūsu iestatījumus un komerciālo paziņojumu izvēli. Sabiedrība arī apkopo datus no Jūsu lietojamām ierīcēm (piemēram, datoriem un mobilajiem tālruņiem), lai Jūs varētu ērti un ātri izveidot savienojumu ar Sabiedrību. Sabiedrība arī izmanto sīkdatnes un citus interneta lietošanas paradumu izpētes rīkus, lai apkopotu datus tad, kad Jūs izmantojat Sabiedrības mājaslapu vai mobilās lietotnes. Jūs varat uzzināt vairāk par sīkdatņu izmantošanu „Privātuma Politikas” apakšsadaļā „Sīkdatnes”.
(3) Personas dati, kurus Sabiedrība iegūst no trešajām personām (t.sk. ārējām datubāzēm)
 • Kreditoru iesniegtie dokumenti, kas apliecina parāda esamību;
 • Maksājumu iestādes, kuras Jūs izmantojat, lai veiktu maksājumus ārpustiesas parāda piedziņas procesā vai norēķinātos par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem;
 • Sociālie tīkli (piemēram, noklikšķinot uz vienas no mūsu Facebook vai Google reklāmām);
 • Publiskie reģistri (piemēram, Uzņēmumu reģistrs, Kredītinformācijas birojs, Lursoft datubāzes);
 • Sabiedrības pārstāvji, kontrahenti vai citas trešās personas, kuras Sabiedrības vārdā vai Sabiedrības uzdevumā apstrādā personas datus;
SVARĪGI ZINĀT: Šeit ir minētas tās personas vai organizācijas, kuras Sabiedrība izmanto, lai tās palīdzētu Sabiedrībai uzturēt pakalpojumus, jo īpaši IT jomā, kā arī, kuras konsultē Sabiedrību par uzņēmējdarbības attīstības un uzlabošanas iespējām.
 • Tirgus pētnieki, kas iegūst un pēta informāciju no daudziem avotiem, lai sagatavotu tirgus tendenču pārskatus vai sniegtu atbilstošus padomus;
 • Citi ārpustiesas parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēji, kas palīdz novērst, konstatēt un saukt pie atbildības par nelikumīgām un krāpnieciskām darbībām;
 • Valsts (t.sk. tiesībaizsardzības) iestādes.
 
Cik ilgi Sabiedrība glabā Jūsu personas datus?
Vispārējā kārtībā Sabiedrība ir tiesīga uzglabāt Jūsu personas datus 10 gadus pēc darījuma attiecību izbeigšanas, ja normatīvos aktos nav noteikts cits Jūsu personas datu uzglabāšanas termiņš. Šo vispārējo klienta personas datu glabāšanas termiņu Sabiedrība ievēro, lai:
 • Atbildētu uz jautājumiem vai sūdzībām, vai parādītu, ka Sabiedrība ir godprātīgi pildījusi savas saistības pret Jums;
 • Īstenotu Sabiedrības iekšējos pētījumus (piemēram, klientu paradumu maiņu);
 • Ievērotu normatīvo aktu prasības, kas paredz dažāda veida dokumentāra materiāla uzglabāšanu.
SVARĪGI ZINĀT: Pēc glabāšanas termiņa beigām, Jūsu personas dati tiek drošā veidā iznīcināti.
 
Kādas ir iespējamās sekas, ja Jūs izvēlaties nesniegt Jūsu personas datus (vai citu informāciju) pēc Sabiedrības pieprasījuma?
Sabiedrībai var būt nepieciešams iegūt Jūsu personas datus (vai citu informāciju) saskaņā ar normatīvo aktu prasībām vai, lai Sabiedrība varētu noslēgt vai izpildīt līgumu ar Jums. Ja Jūs izvēlaties nesniegt Sabiedrības pieprasīto informāciju (t.sk. personas datus), tas var ierobežot Sabiedrības iespējas izpildīt ar Jums noslēgto līgumu, vai aizkavēt vai liegt Sabiedrībai izpildīt uz to attiecināmus juridiskos pienākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
SVARĪGI ZINĀT (kreditoriem): Ja Jūsu izvēles dēļ nesniegt Sabiedrības pieprasīto informāciju (t.sk. personas datus), Sabiedrība nevarēs īstenot to politiku, kas attiecas uz regulatoro prasību izpildi un Jūsu darījumu apkalpošanu, Sabiedrība visticamāk pārtrauks Jums pakalpojumu sniegšanu.
SVARĪGI ZINĀT (parādniekiem): Ja Jūsu izvēles dēļ nesniegt Sabiedrības pieprasīto informāciju (t.sk. personas datus), Sabiedrība nevarēs īstenot savas likumiskās intereses (t.i. ar likumu paredzētās darbības), kas attiecas uz ārpustiesas parāda piedziņas procesu, Sabiedrība visticamāk vērsīsies tiesā pēc galīgā noregulējuma.
SVARĪGI ZINĀT: Sabiedrība var lūgt Jūs sniegt informāciju, kas tai ir noderīga citu nolūku dēļ, nevis uz Sabiedrību attiecināmu juridisko pienākumu izpildei, līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pirms līguma slēgšanas. Ja šādos gadījumos Sabiedrība aicinās Jūs sniegt informāciju par sevi, Sabiedrība Jūs iepriekš informēs par personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī atsevišķi paskaidros, vai Jums šie papildu personas dati (vai cita informācija) ir obligāti jāsniedz un kā tas ietekmēs pakalpojumu sniegšanu Jums.
 
Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?
Jums ir šādas tiesības:
 1. piekļūt Jūsu personas datiem un pārsūtīt tos
 • Jums ir iespēja iegūt papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, neatkarīgi no tā, kāda informācija jau ir Jūsu rīcībā;
 • Jums ir iespēja iegūt Sabiedrības apstrādē esošo Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā;
SVARĪGI ZINĀT: Sabiedrībai nav pienākums klientam izsniegt tās lietvedībā esošo dokumentu kopijas, kā arī Sabiedrība neizsniedz klientam tādu informāciju, kura satur trešās personas datus.
 • Sabiedrība var nodrošināt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā, kuru Jūs varat atkārtoti lietot, t.sk. pats nodot citām organizācijām vai lūgt Sabiedrībai to pārsūtīt.
 1. labot vai dzēst Jūsu personas datus
 • Jums ir iespēja labot Jūsu personas datus, ja tie ir mainījušies vai Jums ir pamats uzskatīt, ka Sabiedrības apstrādātie Jūsu personas dati nav precīzi;
SVARĪGI ZINĀT: Klients ir atbildīgs par savu iesniegto personas datu (vai citas informācijas) pareizību un precīzas un aktuālas informācijas par sevi iesniegšanu Sabiedrībai. Kreditors ir atbildīgs par parādnieka un citu ar ārpustiesas parāda atgūšanas procesu saistīto personas datu apstrādes, jo īpaši iegūšanas un nodošanas tiesiskumu. Sabiedrībai nav pienākums pēc saviem ieskatiem labot klienta personas datus, kā arī Sabiedrībai nav pienākums pēc saviem ieskatiem meklēt klienta personas datus trešo personu datubāzēs, lai uzturētu savas klientu datubāzes precīzas un aktuālas.
 • Jums ir iespēja lūgt Sabiedrību izdzēst Jūsu personas datus, un Sabiedrība to izdarīs, ja šie personas dati Sabiedrībai vairs nebūs nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika ievākti vai citādi apstrādāti.
SVARĪGI ZINĀT: Sabiedrība nevarēs īstenot klienta personas datu dzēšanu, ja normatīvie akti paredzēs obligātu juridisku pienākumu uzglabāt šādus personas datus vai arī Sabiedrības leģitīmās intereses būs svarīgākas par klienta tiesību aizskārumu, nedzēšot personas datus.
 1. ierobežot Jūsu personas datu apstrādi
 • Jums ir iespēja lūgt Sabiedrību ierobežot Jūsu personas datu apstrādi (vai ierobežot noteiktas apstrādes darbības), kas nozīmētu, ka Jūsu personas datus Sabiedrība varētu tikai glabāt vai apstrādāt tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu Sabiedrības likumīgās prasības. Jūs esat tiesīgi ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, ja (i) tie nav precīzi, (ii) tie tiek nelikumīgi apstrādāti, bet Jūs nevēlaties tos dzēst, (iii) to apstrāde vairs nav nepieciešama, bet Jūs vēlaties celt, īstenot vai aizstāvēt savas likumīgās prasības, (iv) Jūs jau esat izmantojis savas tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, bet sagaidāt no Sabiedrības vērtējumu par to, vai Sabiedrībai ir tiesības turpmāk apstrādāt Jūsu personas datus, pamatojoties uz Sabiedrības vai trešās personas leģitīmajām interesēm.
SVARĪGI ZINĀT (kreditoriem): Īstenojot tiesības ierobežot personas datu apstrādi, pakalpojumu sniegšana Jums varētu tikt uz laiku ierobežota – t.i. Sabiedrības pakalpojumi Jums būtu pieejami ierobežotā apjomā – vai varētu uz laiku nebūt iespējama.
 1. iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi
 • Jums ir iespēja iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ja tā pamatojas uz Sabiedrības vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanu un Jūsu tiesības, intereses un brīvības ir svarīgākas par šādām Sabiedrības vai trešās personas leģitīmajām interesēm;
 • Jums ir iespēja iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi mārketinga (tiešās tirgvedības) vajadzībām.
 1. attiecībā uz automatizētiem individuāliem lēmumiem
 • Jums ir iespēja panākt Sabiedrības speciālista līdzdalību šādu lēmumu pieņemšanā vai lūgt, lai Sabiedrība nepieņem lēmumu, balstoties tikai uz automatizētu aprēķinu.
Kā Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus mārketinga vajadzībām, t.sk. lai sagatavotu Jums komerciālus piedāvājumus?
Sabiedrība uz doto brīdi neīsteno mārketinga pasākumus, tādēļ Jūsu datu apstrāde mārketinga vajadzībām netiek veikta.
 
Kā Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus, pieņemot automatizētus individuālus lēmumus?
Sabiedrība neizmanto automatizētas sistēmas, lai pieņemtu lēmumus bez Sabiedrības speciālistu starpniecības attiecībā uz Jums vai Jūsu uzņēmumu.
 
Kam jūsu personas dati var tikt nodoti?
Sabiedrība var nodot Jūsu personas datus (t.sk. citu informāciju) ārējām organizācijām, lai nodrošinātu Sabiedrības pakalpojumu sniegšanu, vadītu Sabiedrības uzņēmējdarbību (piemēram, ārējiem auditoriem), kā arī pildītu uz Sabiedrību attiecināmus juridiskos pienākumus (piemēram, uzraudzības iestādēm).
Sabiedrība var nodot Jūsu personas datus (t.sk. citu informāciju) šādām ārējām organizācijām:
 • Sabiedrības mātes uzņēmumam UAB “LEGAL BALANCE” – atkarībā no jūsu izvēlētajiem Sabiedrības pakalpojumiem;
 • valsts iestādēm – atkarībā no juridiskā pienākuma, kurš Sabiedrībai ir jāpilda, piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Valsts ieņēmumu dienestam, Kontroles dienestam;
 • Sabiedrības pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām personām vai organizācijām – atkarībā no jūsu izvēlētajiem Sabiedrības pakalpojumiem, piemēram, Sabiedrības pārstāvjiem, kontrahentiem vai citas trešajām personām, kuras Sabiedrības vārdā vai Sabiedrības uzdevumā apstrādā personas datus;
 • dažādiem reģistriem – atkarībā no Jūsu izvēlētajiem Sabiedrības pakalpojumiem, piemēram, Kredītinformācijas birojam.
SVARĪGI ZINĀT: Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus sadarbības ietvaros ar apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem vai investīciju pakalpojumu sniedzējiem, ja Jūs esat izvēlējušies saņemt attiecīgos produktus, tādēļ šīs sadarbības ietvaros Jūsu personas dati var tikt nodoti šo organizāciju pārstāvjiem.
 
Vai jūsu personas dati tiek nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas?
Sabiedrība nenodod Jūsu personas datus (t.sk. informāciju par jums) ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas.
 
Kādi Sabiedrības normatīvie dokumenti reglamentē jūsu personas datu apstrādi?
Jūsu personas datu apstrādi reglamentē un Jūsu tiesības personas datu apstrādes tiesiskuma un aizsardzības jomā nodrošina:
 • Sabiedrības “Personas datu apstrādes noteikumi” (spēkā no 2018.gada 25.maija)
Vai Jūs esat tiesīgi iesniegt ierosinājumu vai sūdzību?
Sabiedrība ir atbildīgs Jūsu personas datu pārzinis. Lai uzskatāmi pierādītu, ka Sabiedrība īsteno likumīgu, godprātīgu un pārredzamu Jūsu personas datu apstrādi, Sabiedrība ir izveidojusi un uztur pārskatatbildības sistēmu, kas balstās uz:
 1. klientu savlaicīgu informēšanu par personas datu apstrādi un klientu piekļuves tiesību īstenošanu;
 2. personas datu apstrādes ietekmes novērtējuma īstenošanu, ja plānotās darbības, kas saistītas ar personas datu apstrādi, varētu radīt augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, kā arī personas datu apstrādes darbību reģistrēšanu;
 3. ar personas datu aizsardzību saistīto drošības incidentu savlaicīgu atklāšanu un vispusīgu izmeklēšanu, kā arī ziņošanu par personas datu aizsardzības pārkāpumiem Datu valsts inspekcijai un klientiem;
 4. pārredzamas sadarbības īstenošanu ar pakalpojuma sniedzējiem, kuri Sabiedrības vārdā sniedz finanšu un citus pakalpojumus vai nodrošina Jūsu personas datu apstrādi Sabiedrības uzdevumā;
 5. regulāru Sabiedrības darbinieku apmācību un personas datu apstrādes tiesiskuma un personas datu aizsardzības sistēmas atbilstības izvērtēšanu.
Tomēr, ja Jums rodas priekšlikumi attiecībās uz Sabiedrības veikto personas datu apstrādi vai iebildumi, Jūs esat tiesīgs iesniegt Bankā ierosinājumu, atsauksmi, iesniegumu vai sūdzību. Iesniegumu vai sūdzību Jūs varat iesniegt Jums ērtākā veidā:
 •  iesniedzot elektroniska dokumenta formā ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot Sabiedrībai uz e-pastu: info@legalbalance.lv;
 •  nosūtot pa pastu (t.sk. kurjerpastu) papīra formā uz Sabiedrības korespondences adresi Bērzaunes iela 1, Rīga, LV-1039, nodrošinot, ka iesniegums ir parakstīts.
SVARĪGI ZINĀT: Ja Jūs būsiet iesniedzis sūdzību, tad šo sūdzību izskatīs Sabiedrības speciālisti, konsultējoties ar Datu aizsardzības specialistu. Sabiedrība, izskatot sūdzības vai ieteikumus, vadās pēc Sabiedrības normatīvajiem dokumentiem, Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Eiropas Savienības spēkā esošajiem saistošajiem tiesību aktiem (regulām, direktīvām, lēmumiem, judikatūru), Datu valsts inspekcijas rekomendācijām un ieteikumiem, Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas pamatnostādnēm, ieteikumiem un paraugprakses, Patērētāju tiesību aizsardzības centra noteikumiem un ieteikumiem.
Bez jau minētā, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai par Sabiedrības veikto personas datu apstrādes darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām fizisko personu datu aizsardzības jomā. Sūdzību Datu valsts inspekcijai iesniedz iesnieguma veidā:
 •  ievietojot Datu valsts inspekcijas pasta kastē Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāvā;
 •  nosūtot elektroniski (atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 1.panta 2.punktam parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi info@dvi.gov.lv;
 •  nosūtot pa pastu uz adresi Blaumaņa iela 11/13-15, Rīgā, LV-1011.
 
Patiesā cieņā,
Jūsu SIA “LEGAL BALANCE”